Regler

HELLO

Författare Jesper Persson


Regler som gäller på www.forfattarskap.org

Varumärke: LillJP

Copyright © 2008-2017 forfattarskap.org

Alla rättigheter reserverade Jesper Persson

Email:             info@forfattarskap.org

Foto:               pressfoton@forfattarskap.org


Experience/Erfarenhet        In english

Jesper Persson är en författare från Sverige, som skrivit självbiografier om sitt tidigare liv som kriminell. Den första boken Från Svensson till kriminell och vägen tillbaka, som kom 2008, skrivs som en förklaring till hans barn.

I sina självbiografier beskriver han hur allt började, vad som gick snett, om vapen, rån, tillhörigheten i mc-gäng och alla de kraven det innebar, den hårda fängelsemiljön, hur det var att sitta inne då man drabbats av Stroke, hjärtinfarkt, afasi och hur det påverkade honom både psykiskt och fysiskt. När han väl muckat beskriver han sin kamp för att åter kunna bli en del av samhället, med b.la arbete, bostad och social anpassning.

Jesper skriver numera deckare, och den första släpptes 2019. I kommande böcker är en del av karaktärerna återkommande, och kommer förutom svensk version även översättas till engelska. Nästa bok förväntas släppas Sommaren 2020.

Profil

För allas trivsel är det av vikt att nedanstående regler efterlevs tillfullo.Denna sekretesspolicy reglerar det sätt på vilket Forfattarskap.org samlar in, använder, underhåller och offentliggör information som samlats in från användare (envar, en"användare") på Forfattarskap.org webbplats ("Site"). Denna sekretesspolicy gäller webbplatsen och alla produkter och tjänster som erbjuds av Forfattarskap.org .

Personlig identifieringsinformation

Vi kan samla in personlig identifieringsinformation från användare i en mängd olika sätt, bland annat, men inte begränsat till, när användare besöker vår hemsida, registrerar sig på webbplatsen, gör en beställning, svarar på en enkät, fyller i ett formulär, och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som vi gör på vår webbplats.Användare kan bli ombedd att, i förekommande fall, uppge namn, e-postadress, postadress, kreditkortsinformation.Användare kan dock besöka vår webbplats anonymt. Vi kommer att samla in personlig identifieringsinformation från användare endast om de frivilligt lämnar sådan information till oss. Användare kan alltid vägra att leverera personlig identifieringsinformation, förutom att det kan hindra dem från att delta i vissa site relaterade verksamheter.

Icke personlig identifieringsinformation

Vi kan samla in icke-personlig identifieringsinformation om användare när de interagerar med vår webbplats. Icke personlig identifieringsinformation kan innefatta webbläsarens namn, typ av dator och teknisk information om användarnas hjälp av anslutning till vår webbplats, såsom operativsystemet och de Internetleverantörer som används och annan liknande information.

Webbläsarens cookies

Vår sajt använder"cookies"för att förbättra användarupplevelsen. Användarens webbläsare placerar cookies på sin hårddisk för journalförings ändamål och ibland spåra information om dem. Användaren kan välja att ställa in sin webbläsare att neka cookies eller för att varna dig när cookies skickas. Om de gör det, notera att vissa delar av webbplatsen inte kan fungera på rätt sätt.

Hur vi använder insamlad information

Forfattarskap.org samlar in och använder användarens personuppgifter för följande ändamål:

 • Att anpassa användarupplevelsen
   Vi kan använda information i den sammanlagda att förstå hur våra användare som grupp använder tjänster och resurser som tillhandahålls på vår webbplats.
 • För att förbättra vår webbplats
   Vi strävar ständigt efter att förbättra vår hemsida erbjudanden baserade på information och feedback vi får från dig.
 • Att förbättra kundservicen
   Din information hjälper oss att mer effektivt svara på förfrågningar kundservice och stödbehov.
 • Att behandla transaktioner.
   Vi kan använda informationen som användarn ger om sig själva när du gör endast en order och att ge service till den ordningen.Vi delar inte denna information med utomstående parter förutom i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten.
 • För att administrera ett innehåll, marknadsföring, undersökning eller annan site funktion
   Om du vill skicka användar information som de kommit överens om att ta emot ämnen som vi tror kommer att vara av intresse för dem.
 • Att skicka regelbundna e-postmeddelanden
   E-postadressen användaren gett vid orderhantering, kommer endast att användas för att skicka den information och uppdateringar som rör deras order. Det kan också användas för att svara på deras frågor, och / eller andra önskemål eller frågor. Om användaren bestämmer sig för att välja att vara med på vår e-postlista, kommer de att få e-post som kan innehålla företagsnyheter, uppdateringar, relaterad produkt eller serviceinformation etc. Om du någon gång vill avsluta prenumerationen från att ta emot e-postmeddelanden, inkluderar vi detaljerad unsubscribe instruktioner längst ner på varje e-post eller så kan användaren kontakta oss via vår webbplats.


Hur vi skyddar din information

Vi antar lämplig datainsamling, lagring och bearbetning av metoder och säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjanden eller förstörelse av dina personuppgifter, användarnamn, lösenord, information och data som lagrats på vår webbplats transaktion.

Känslig och privat datautbyte mellan webbplatsen och dess användare händer över en SSL säkrad kommunikationskanal och är krypterad och skyddas med digitala signaturer.

Dela din personliga information

Vi säljer inte, eller hyr ut användarens personlig identifieringsinformation till andra. Vi kan dela med generiskt aggregerade demografisk information som inte är kopplad till någon personlig identifieringsinformation om besökare och användare med våra affärspartners, pålitliga dotterbolag och annonsörer för de ändamål som anges ovan. Vi kan använda tredjepartsleverantörer att hjälpa oss att driva vår verksamhet och webbplatsen eller administrera aktiviteter på våra vägnar, till exempel att skicka ut nyhetsbrev eller enkäter. Vi kan dela din information med dessa tredje part för dessa begränsade ändamål, förutsatt att du har gett oss din tillåtelse.

Tredje parts webbplatser

Användare kan finna reklam eller annat innehåll på vår webbplats som länkar till webbplatser och tjänster hos våra partners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare eller annan tredje part. Vi kontrollerar inte innehållet eller länkar som visas på dessa platser och är inte ansvariga för de metoder som används av webbplatser länkade till eller från vår webbplats. Dessutom kan dessa platser eller tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, ständigt förändras. Dessa platser och tjänster kan ha sin egen sekretesspolicy och kundservice policy. Surfning och interaktion på någon annan webbplats, inklusive webbplatser som har en länk till vår webbplats, är villkorat av att webbplatsens egna villkor och policy.

Om Apple Pay

Denna sekretesspolicy förklarar hur personuppgifter används i Apples betalningstjänster (Apple betalar). Dessutom bör du läsa villkoren för Apple Pay. Dina affärsverksamheter via Forfattarskap.org är inte relaterade till Apple Inc.

När du använder Apple Pay for payment kan du begära information om bankkort, orderbelopp och adress, men Floryday samlar inte in och lagrar information från din blankett och delar inte någon av dina personuppgifter till reklam eller andra operativa institutioner i någon form.

Förändringar av denna integritetspolicy

Forfattarskap.org har rätt att uppdatera denna sekretesspolicy när som helst. När vi gör det kommer vi revidera det uppdaterade datum längst ner på denna sida. Vi uppmuntrar användare att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella förändringar för att hålla sig informerad om hur vi hjälper till att skydda den personliga information som vi samlar in. Du bekräftar och accepterar att det är ditt ansvar att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum och bli medvetna om ändringar.

Du accepterar dessa villkor

Genom att använda denna webbplats ger du ditt godkännande av denna policy . Om du inte accepterar denna policy , ska du inte använda vår webbplats. Din fortsatta användning av webbplatsen efter utstationering av ändringar i denna policy kommer att anses du accepterar dessa ändringar .

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy , bruket av denna webbsida eller dina förbindelser med denna sida, vänligen kontakta oss på info@forfattarskap.org


In english

 

Experience

 

Jesper Persson is a writer from Sweden, who has wrote autobiographies about his past as a criminal. The first book, From Svensson to criminal and the way back, which came in 2008, is written as an explanation to his children.

In his autobiographies, he describes how everything started, what went wrong, about weapons, robberies, belonging to the MC club, and all the requirements of the built-in, the hard prison environment, and how it was to sit on the inside when you were affected by Stroke, heart-attack, aphasia, and how it affected him both mentally and physically. When he has served his sentence, he describes his struggle to be a part of society again, with work, a place to leave in, and social adaptation.

Jesper is now writing criminal stories, and his first was released in 2019. In the forthcoming books, some of the characters are recurring, and will for automatic Swedish version also be translated into English. The next book is expected to be released in Summer 2020.

 

Profile


For everyone's well-being, its important that the following rules are complied with.

This Privacy Policy governs the manner in which Authorship.org collects, uses, maintains and discloses information collected from users (any, a "user") on the Authorship.org website ("Site"). This Privacy Policy applies to the Website and all products and services offered by Authorship.org.

Personal identification information:

We may collect personal identification information from users in a variety of ways, including, but not limited to, when users visit our website, register on the site, place an order, respond to a survey, fill out a form, and in connection with other activities, services, features or resources that we do on our site.Users may be asked to, where appropriate, provide their name, email address, postal address, credit card information. However, users can visit our website anonymously. We will only collect personal identification information from users if they voluntarily provide such information to us. Users can always refuse to provide personal identification information, except that it may prevent them from participating in certain site related activities.

 

Non personal identification information


We may collect non-personally identifying information about users as they interact with our site. Non-personal identification information may include the browser name, type of computer, and technical information about users assistance in connecting to our site, such as the operating system and ISP:s used, and other similar information.

The browser's cookies

Our site use "cookies" to improve the user experience. The user's browser, places cookies on their hard drive for recording purposes and sometimes traces information about them. The user can make a choise to set their browser to refuse cookies, or to warn you when cookies are being sent. If they do, note that some parts of the site may not work properly.

How we use collected information

Authorship.org collects and use the users personal information for following purposes:

 

To customize the user experience  

* We may use information in the aggregate to understand how our users as a group use the    services and resources provided on our site.

* To improve our site  

We constantly strive to improve our website offers based on information and feedback we receive from you.

* To improve customer service  

Your information helps us to more effectively respond to customer service inquiries and support needs.

* To process transactions.  

We may use the information that the user provides about themselves when you make only one order, and to provide service to that order.We do not share this information with a third part except to the extent necessary to provide the service.

* To administer a content, promotion, survey or other site function  If you want to send user information that they have agreed to receive topics, that we believe will be of interest to them.

 

* To send regular emails  

The E-mail address the user provided when ordering will only be used to send the information and updates related to their order. It can also be used to answer their questions, and / or other requests or questions. If the user decides to choose to be on our e-mail list, they will receive

e-mails that may contain company news, updates, related product or service information, etc. If you ever want to unsubscribe from receiving e-mails , we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each e-mail, or the user can contact us through our website.

 

How we protect your information We adopt appropriate data collection, storage and processing of methods and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information, usernames, passwords, information and data stored on our website transaction. Sensitive and private data exchange between the site and the users happens over an SSL secured communication channel and is encrypted and protected with digital signatures.

Share your personal information

We do not sell, or rent the user's personal identification information to others. We may share generically aggregated demographic information that is not linked to any personally identifiable information about visitors and users with our business partners, trusted affiliates and advertisers for the purposes set out above. We can use third-part vendors to help us run our business and website or administer activities on our behalf, such as sending out newsletters or surveys. We may share your information with these third parts for these limited purposes, provided you have given us your consent.

 

Third parts websites

Users may find advertising or other content on our site that links to the websites and services of our partners, suppliers, advertisers, sponsors, licensors or other third parts. We do not control the content or links displayed on these sites and are not responsible for the methods used by websites linked to, or from our site. In addition, these sites or services, including their content and links, may be constantly changing. These sites and services may have their own privacy and customer service policies. Browsing and interacting on any other site, including sites that link to our site, is subject to the site's own terms and conditions.  

About Apple Pay

This privacy policy explains how personal information is used in Apple's payment services (Apple pays). In addition, you should read the terms of Apple Pay. Your business through Authorhood.org is not related to Apple Inc.

When you use Apple Pay for payment, you can request information about your bank card, order amount and address, but Floryday does not collect and store information from your form and does not share any of your personal information for advertising or other operating institutions in any form.

 

Changes to this Privacy Policy

Authorship.org has the right to update this privacy policy at any time. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We encourage users to regularly check this page for any changes to stay informed about how we help protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this Privacy Policy periodically and to be aware of any changes.

 

You agree to these terms

By using this site, you consent to this policy.

 If you do not agree to this policy, please do not use our site. Your continued use of the site after posting of changes to this policy will be deemed to be acceptable to you.

Contact Us

If you have any questions about this privacy policy, the use of this website or your links with this site, please contact us at info@forfattarskap.org


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Home                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Copyright © 2008-2019 authorship.org                                                                        All rights reserved Jesper Persson

 

 

 

 

 

                                                                             Copyright © 2008-2017 forfattarskap.org

                                                                          Alla rättigheter reserverade Jesper Persson

Författare Jesper Persson använder cookies på sin sida. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Ta reda på mer
Acceptera